آتش نشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن از مصادیق اخلاقی آتش نشانان است روز آتش نشان مبارک

  • نویسنده : شورای فرهنگی مسجد النبی (ص)امیرآبادشمالی
  • منبع خبر : شورای فرهنگی مسجد النبی (ص)امیرآبادشمالی