هیات امنای مسجدالنبی امیرآبادشمالی

آقایان :اکبری -حریرچی -رفیع پور-جلیل زاده -نجفی -توسلی -سخایی فر-رحیمی فر -تدین

  • نویسنده : روابط عمومی مسجدالنبی
  • منبع خبر : مسجدالنبی امیرآبادشمالی